pv

 

ICT

Door de technologische ontwikkelingen verandert de wereld steeds sneller. Deze ontwikkelingen raken ook in ons onderwijs verweven. School en lesmethoden zullen snel verder digitaliseren. Zo gebruiken wij in de groepen 7 en 8 al een digitale reken-en taalmethode van Malmberg. Daarnaast toetsen we vanaf groep 5 volledig digitaal.  Daarnaast doen we elk jaar mee aan de week van de mediawijsheid en week van de code. We zullen komende jaren een slag gaan slaan in verdere automatisering , personalisatie van onderwijs en het gebruiken een elektronisch leeromgeving. We gebruiken Digiduif. Dit is een ouderportal waarmee u digitaal kunt aanmelden voor activiteiten, digitale nieuwsbrieven ontvangt, inzage krijgt in de vorderingen van uw kind en de rapporten toegestuurd krijgt. We hebben geinvesteerd in nieuwe schoolborden en Chromebooks en zullen het aantal apparaten per leerling de komende jaren verder uitbreiden.

De coördinatie is in handen van Martijn van Ackooij. Er is een ICT-plan 2017 - 2019 en daarnaast hebben we een Social Media Protocol wat hieronder te downloaden is.

Alle kinderen vanaf groep 5 hebben een eigen account waarmee ze inloggen op de elektronische leeromgeving Google Classroom. Voor meer informatie en zaken omtrent privacy hierover klik hier

 

Privacy

De school beschikt over een privacy-protocol rekening houdend met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Dit protocol regelt de wijze waarop zorgvuldig en met inachtneming van alle wet– en regelgeving wordt omgegaan met alle gegevens van uw kind. Bij (persoons)gegevens gaat het om alle informatie over een leerling of teamlid van onze school. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daaromheen nodig is. Daarnaast maken we gebruik van gegevens van personeel als dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering en de wet.

Wij minimaliseren de data die wij opslaan en/of delen met externen. De gegevens die wij delen staan in verhouding tot het doel en het doel kan niet zonder delen van de gegevens worden bereikt. Voorbeeld: ziekmelding van een leerling is noodzakelijke melding maar blijft algemeen zonder details. De school zorgt ervoor dat bij verwerkingen, die door of namens de school of schoolbestuur worden uitgevoerd, de juiste persoonsgegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn.

Ook de programma's die gebruikt worden om de gegevens in op te slaan moeten integer zijn. Door het nemen van passende maatregelen zorgt de school er voor dat persoonsgegevens op een passende wijze zijn beveiligd en zijn beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Een voorbeeld hiervan is het uitsluiten van leerlinggegevens op een USB stick.

Verwerking van persoonsgegevens is altijd gebaseerd op een van de volgende wettelijke grondslagen: toestemming, overeenkomst, de wet, publiekrechtelijke taak, vitaal belang van de betrokkene, of gerechtvaardigd belang. De betrokkene (dus: de leerling en/of zijn ouders of personeel) is vooraf in begrijpelijke taal geïnformeerd over wat er precies aan informatie wordt verwerkt en wat het doel daarvan is.

In het privacy document valt precies te lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens en welke persoonsgegevens we waar opslaan. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerling gegevens worden opgeslagen in ons digitale administratie- en leerlingvolgsysteem ESIS. Dit programma is beveiligd en de toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermaterialen. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met de verschillende uitgeverijen. Hierin staat omschreven wat wij en zij doen aan de beveiliging van deze gegevens.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als wij bepaalde gegevens van onze leerlingen willen delen met derden, dan zullen wij daarvoor altijd eerst toestemming vragen aan de ouders/verzorgers. Denk bijvoorbeeld aan het delen van foto’s en video’s op de schoolsite, of het delen van gegevens met het voortgezet onderwijs. Verder hebben wij een ouderportal. Ouders geven door gebruik te maken van de portal toestemming tot het delen van gegevens met ouders via het portal. Alle leerlingen loggen digitaal in op het systeem van Google. APS IT diensten heeft met zowel Google als Microsoft overeenkomsten getekend in het belang van het onderwijs. Wij hoeven hier zelf verder geen stappen meer in te ondernemen.

 

Voor vragen over ons ICT-beleid neem contact op met mvackooij@wdzscheveningen.nl

 

Download