Ziek

Als uw kind door ziekte niet naar school komt, dan dient u dit te melden voor 8.45 uur bij de administratie. Dat kan per telefoon: 3557484 of vanaf dit schooljaar via de applicatie van Digiduif. Wij vragen u om deze mogelijkheid te gebruiken. 

Om de app van Digiduif te downloaden gaat u op uw mobiel naar de Apple appstore of Google playstore. 

Zie deze hulp pagina voor Meer informatie

 

Kinderen die zonder reden afwezig zijn worden na 9.00 uur gebeld. In verband met besmettingsrisico vragen we u om de volgende ziekten te melden: rode hond, waterpokken, de 5e ziekte, RSV en kinkhoest.

 

Te laat

Het kan voorkomen dat uw kind te laat op school komt door oorzaken die in het gezin liggen, door doktersbezoek of iets dergelijks. Wilt u in zo’n geval even een briefje meegeven? Als een kind drie keer te laat komt ontvangen de ouders een brief met een uitnodiging om één en ander te bespreken op school.

 

Vrij buiten vakantie

Met nadruk wijzen wij u erop dat u buiten de reguliere vakanties geen vrijaf kunt krijgen voor uw kinderen. De leerplichtwet is hier heel duidelijk in. Wegens gewichtige omstandigheden kan er een uitzondering worden gemaakt:

  • als de ouders wegens de aard van het beroep tijdens geen van de schoolvakanties op vakantie kunnen;
  • als er medische en/of sociale omstandigheden zijn, die buiten de wil van de ouders liggen.

Een aanvraag moet vier weken van tevoren schriftelijk zijn ingediend. Een aanvraag formulier kunt hier downloaden.Over een aanvraag tot en met tien dagen beslist de schooldirectie, boven de tien dagen de leerplichtambtenaar. U krijgt schriftelijk antwoord op uw aanvraag.

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directie of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directie is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die vervolgens proces-verbaal zal opmaken.

Voor meer informatie : Klik hier

 

Download