Bestuur

Het bestuur van de vereniging, ziet toe op de naleving van de statuten en het managementstatuut, bewaakt de doelstelling en de grondslag van de en de kwaliteit van het onderwijs. Het bestuur legt voor het gehele gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Algemene Leden Vergadering.
 

Het schoolbestuur bestaat uit:                                 

 • Mevr. José Buis                    voorzitter
 • Mevr. Jolanda van der Have secretaris
 • Dhr. Martijn Mulder             penningmeester
 • Mevr. Daniëlle Vooijs           lid
 • Mevr. An Theeuwes              lid
 • Dhr. Joran Rouppe van der Voort   lid
 • Mevr. Anne van Giezen        lid
 • Dhr. Fabian van Harmelen   lid
 • Mevr. Sophie Witsenburg     lid
   

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk geregeld inspraakorgaan van de school.

De MR van de Willem de Zwijgerschool bestaat uit 6 leden.

De MR vergadert over allerlei zaken die voor de school van belang zijn. Het is de taak van de MR om voorgenomen belangrijke besluiten goed te bekijken. Dit kan gaan over het schoolwerkplan, de begroting, beleidsnotities en formatiezaken. Over sommige zaken heeft de MR adviesrecht , maar er zijn ook zaken waar pas na instemming van de MR een besluit kan worden uitgevoerd. De MR kan ook zelf onderwerpen op de agenda zetten.

De MR vergadert zes keer per jaar. De notulen zijn openbaar. Deze vindt u op de website van de school.kunt leden altijd vragen stellen middels een e-mail naar mr@wdzscheveningen.nl.

 

Oudergeleding

Arshad Shamsi (Voorzitter)

 

Michaël Frank

Michaël Frank

 

Anne-Marthe Stellingwerf

Personeelsgeleding

Tamara Bastiaans

 

Christa Braunstahl

 

Eelke Westerduin

 

Download notulen

Notulen MR

 

Ouderraad

De school hecht aan een goede samenwerking met ouders.
Samen zijn we sterker en kunnen we zorgen voor goed onderwijs met leuke nevenactiviteiten.
De ouderraad ondersteunt de school in de organisatie van tal van activiteiten voor de leerlingen, zoals Kerst, Pasen, Sint Maarten, Sinterklaas, het zomerfeest, sporttoernooien en sportdag.

Op de informatieavond in het begin van het schooljaar kiest iedere klas een klassenouder en een reserve klassenouder. Zij spelen een actieve rol in de school en in de klas. Zij ondersteunen de leerkracht van de groep waarvan zij(hij) klassenouder is en zijn lid van de ouderraad.

De klassenouder onderhoudt contact met de leerkracht; benadert ouders voor begeleiding van buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreisje, museumbezoek, e.d.; helpt op verzoek van de leerkracht bij diens verjaardag en andere feesten; doet inkopen voor bepaalde activiteiten, zorgt voor een cadeautje voor bijvoorbeeld een ziek kind.

Alle klassenouders en reserve klassenouders zijn automatisch lid van de ouderraad. Minstens één van beiden dient aanwezig te zijn bij de vergaderingen om haar/zijn klas te vertegenwoordigen.
De ouderraad vergadert zes maal per schooljaar, de vergaderingen zijn openbaar en de notulen worden op de website gepubliceerd.

De voorzitter van de ouderraad is Wietske Kamsma.

 

Download notulen en commissies

Notulen OR

 

Raad van Toezicht

De school heeft een Raad van Toezicht. De Vereniging Willem de Zwijgerschool kent een zogeheten organieke scheiding. Binnen de vereniging is de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan. De Raad van Toezicht verzorgt in opdracht van de ALV het intern toezicht naast het extern toezicht (accountant).

De RvT zal bestaan uit 3 leden en wordt ingesteld door de ALV. De RvT rapporteert en adviseert onder meer over: rapporteren over begroting, jaarverslag, statutenwijzigingen en strategisch meerjarenplan. Ook mag de RvT gevraagd en ongevraagd advies geven over andere onderwerpen en zij kan vanuit haar opdracht onderwerpen agenderen en voorleggen aan de ALV.

 

De RvT bestaat uit:

 • David Thomas (voorzitter)
 • Erik Vacher (secretaris)
 • Marcus IJsbrandy