Jaarverslag

Het jaarverslag is hier te downloaden:

Jaarverslag 2017

De school

 

 

Strategisch Beleidsplan

In het strategisch beleidsplan geeft het bestuur van de Vereniging Willem de Zwijgerschool de beleidskaders voor de jaren 2017 - 2021. Gekozen is voor een plan op hoofdlijnen.

 

download SBP

 

 

Schoolgids

In deze schoolgids vindt u informatie over onze school en allerlei praktische informatie voor het schooljaar 2018 2019. U wordt o.a. geïnformeerd over onze missie, onze doelen, het schoolklimaat, de zorg voor leerlingen, de onderwijskwaliteit en de schoolregels. 

De schoolgids heeft de instemming van de medezeggenschapsraad van de school.

 

Download:

Schoolgids 2018-2019

 

Missie en Visie

Midden in de wijk biedt de school een uitdagende omgeving voor kinderen om uit te groeien tot verantwoorde wereldburgers. Voortkomend uit de christelijke traditie biedt de school een optimale balans tussen kwalitatief goed onderwijs en de sociale, fysieke en culturele vorming van ieder kind.

De missie van onze school komt tot uitdrukking in onze visie. Hierin staan de strategische doelen omschreven voor de periode 2015-2019. 

De school is een veilige, prettige en vertrouwde plek midden in de wijk. Het is een buurtschool. De leerlingen en hun ouders komen voor het overgrote deel uit de directe omgeving van de school. Dit versterkt het buurtkarakter van de school. 

Het schoolgebouw wordt uitgebreid en heringericht om het mogelijk te maken dat de school zich kan ontwikkelen tot een brede buurtschool. We werken nauw samen met partners in de buurt op het gebied van zorg, opvang en sport.

De betrokkenheid van de ouders bij de school is van groot belang. De ouders worden gestimuleerd om te participeren in de activiteiten die de school organiseert. Ouders worden uitgenodigd om mee te denken over belangrijke veranderingen in de school, zowel in officiële organen (zoals ledenvergaderingen en MR) als op informele momenten (zoals thema-avonden en oudergesprekken). Ouders worden gestimuleerd lid te worden van de Vereniging Willem de Zwijgerschool.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie van de school. En waarborgt een financieel gezond beleid, hoge kwaliteit van onderwijs en continuïteit in het bestuur en in de bedrijfsvoering.

 

Kwaliteit

De school biedt leerlingen onderwijs dat bij hen past en hen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. De school biedt leerlingen binnen een klas de lesstof aan op verschillende niveaus. Indien mogelijk wordt het aanbod gedifferentieerd naar individuele leerling. De leerlingen worden alleen getoetst indien dit nuttige informatie oplevert. De school is op de hoogte van vernieuwende lesmethoden en leerstrategieën. En indien nodig past zij haar aanbod voortvarend aan. De leerlingen ontwikkelen de vaardigheden van de 21e eeuw (communicatie, samenwerken, digitale geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossingsvaardigheden, sociale en culturele vaardigheden inclusief burgerschap).
Ouders hebben inzage in de ontwikkeling van hun kind. Ze zijn partner van de school in de leerontwikkeling van hun kind en worden in een vroegtijdig stadium betrokken bij de verwachtingen ten aanzien van de doorstroming naar het voortgezet onderwijs.
Goed reken-, taal- en leesonderwijs vormt het fundament van het onderwijs. Daarnaast worden er op school  ‘zaakvakken’ gegeven. En tevens hecht de school veel belang aan de culturele, fysieke, creatieve, levensbeschouwelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen alsmede mediawijsheid en burgerschap. Dit is verweven in het hele onderwijsaanbod. Naast de culturele, fysieke en creatieve vorming in het reguliere lesaanbod zoekt de school instellingen op deze gebieden als partner. Culturele waarden worden onder andere bijgebracht door museum-, theater- en filmbezoek en workshops. De school neemt deel aan schoolsporttoernooien en biedt naschoolse sport aan.
Gezien onze populatie en de resultaten, kunnen wij ons programma compact samenstellen. Dat betekent dat er tijd is om het aanbod te verrijken met een breed aanbod op het gebied van culturele vorming (museum- en theaterbezoek), creatieve vaardigheden en topondernemers.
Onze populatie leerlingen is divers als het gaat om onderwijsbehoeften en vraagt om effectief onderwijs op maat. Dat doen wij door te werken met 1-onderwijsroute. De kern van de 1-onderwijsroute bestaat uit handelingsgericht werken. De leerstof wordt op drie niveaus aangeboden. Wij zien dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de meeste voortgang boeken als zij zo lang mogelijk bij het programma van hun basisgroep worden gehouden, zo nodig aangevuld met geïntensiveerde oefening en instructie. Als het niet anders kan, wordt een individueel plan, een ontwikkelingsprofiel, opgesteld.
Leerlingen die het reguliere programma snel en met een goed resultaat doorlopen, krijgen een aanbod van verrijkende projecten en activiteiten. Voor kinderen van de groepen 5 tot en met 8 die meer aan kunnen, zijn er extra projecten. Deze projecten volgen de kinderen buiten de klas, maar wel onder schooltijd. Bij de selectie gaan we uit van de Cito-scores en de methode gebonden toetsen. De kinderen die volgens ons deze extra uitdaging nodig hebben, worden uitgenodigd om één jaarproject te kiezen. Het aanbod voor de groepen 3 en 4 wordt in de groep gerealiseerd. Heeft u vragen over ons onderwijs op maat, stelt u ze gerust aan de groepsleerkracht of aan Peter Vendevielle, de coördinator van de projecten buiten de klas. Wij gebruiken een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de ontwikkelingen en prestaties van de leerlingen.

 

Download

Inspectie rapport WDZ

 

De uitstroom naar het Voorgezet Onderwijs over de afgelopen 3 jaar was als volgt

 

 

Protocol Schooladvies

Protocol overgang naar voortgezet onderwijs

In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat de taken van de school en ouders zijn. Deze korte animatie laat de procedure goed zien. https://vimeo.com/240982632

 

Download

Protocol overgang VO 2017

Info chart 2017