Ouders

Iedere dag werkt de school aan een veilig schoolklimaat. Er wordt veel aandacht besteed aan het welbevinden van kinderen en personeelsleden. De school tolereert geen pestgedrag, agressie of geweld. Een kind moet zich op school vooral veilig voelen. Het moet met plezier naar school gaan. Respect en waardering voor een ander hebben, is geen gunst, maar ‘de normaalste zaak van de wereld’. We proberen de kinderen verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar bij te brengen. Het feit dat je bij elkaar op school zit, dat je in dezelfde buurt woont, dat je samen deze wereld bewoont, maakt dat niemand vrijblijvend in deze wereld kan staan. We willen een christelijke school zijn, waarbij we ons onderwijs mede baseren op waarden en normen uit de christelijke traditie. Respect is daarbij een sleutelbegrip, dat terug gaat op het grote gebod: ‘Heb je naaste lief als jezelf’. Hoewel de school een afspiegeling is van de maatschappij, wijzen wij verruwing van die maatschappij in de school beslist af. U kunt hierbij denken aan lichamelijk en verbaal geweld en discriminerend taalgebruik. Vanuit onze waarden en normen willen we dat de school veilig is voor iedereen. Dat betekent dat we in allerlei gradaties reageren op vormen van pestgedrag, agressie en geweld. We spreken elkaar er op aan en we spreken leerlingen en ouders er op aan. Meestal is dat voldoende, maar uiteindelijk moeten er ook sancties volgen als redelijk overleg niet toereikend is. Daarbij kunnen wij gebruik maken van ons  anti-pestprotocol of onze schorsings- en verwijderingsprocedure.
                          
We doen een beroep op ouders en verzorgers om onze regels te respecteren. Uiteraard zijn er verschillen tussen thuis en school, maar het zou prettig zijn als we samen op eenzelfde lijn zitten wat betreft de morele opvoeding; wat mag wel en wat mag niet, wat hoort wel en wat hoort niet. Om duidelijkheid te geven zijn de volgende schoolregels opgesteld:

Schoolregels

 1. We behandelen een ander zoals we zelf ook behandeld willen worden.
 2. We noemen elkaar bij de voornaam en praten positief over elkaar.
 3. We houden rekening met de gevoelens van anderen.
 4. We beoordelen elkaar niet op uiterlijk of kleding.
 5. Iedereen mag meespelen, mits de regels van het spel geaccepteerd worden.
 6. We lachen niemand uit: we lachen met elkaar en niet om elkaar.
 7. Een ruzie heeft iedereen wel eens, maar we doen ons best om de ruzie uit te praten.
 8. We zijn zuinig op eigen en andermans spullen.
 9. Als de ander bij het spelen of praten STOP zegt, stoppen we.
 10. We klikken niet; dat mag alleen als de voorgaande regels aan de orde zijn of als er gevaar is.

Met deze schoolregels proberen wij het gedrag van kinderen positief te beïnvloeden. Als personeel streven we naar een positief pedagogisch klimaat door:

 1. Leerlingen veiligheid te bieden;
 2. Respect te hebben voor leerlingen;
 3. Attent te zijn op hoe leerlingen met elkaar omgaan;
 4. Adequaat te reageren op eventueel pestgedrag;
 5. Het zelfvertrouwen van leerlingen positief te beïnvloeden;
 6. Leerlingen structuur te geven in het aan te bieden onderwijs en het consequent hanteren van regels voor het gedrag en de omgang in de groep.

Omgang ouders en leerkrachten

In de communicatie en omgang tussen ouders en leerkrachten vinden we het belangrijk dat we dat doen in de lijn van onze waarden en normen, dus verantwoordelijk, met respect naar elkaar en toewijding. We zijn attent voor elkaar. Als we iets willen weten, vragen we dat aan elkaar of als we ergens mee zitten, dan zeggen we dat tegen elkaar. We praten niet over, maar met elkaar. Dat allemaal in het belang van onze kinderen en een goede sfeer in de school.

Anti-Pestprotocol

Om een veilig klimaat te kunnen scheppen waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren en in het geheel niet wordt geaccepteerd, heeft de school een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken. In het anti-pestprotocol wordt beschreven hoe we als school omgaan met pestgedrag. Dit protocol geldt voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Om het pesten in de school te signaleren en aan te pakken worden binnen de school aan het begin van ieder schooljaar twee leerkrachten aangesteld als contactpersoon (deze personen zijn ook contactpersoon bij de klachtenregeling): Peter Vendevielle en Christa Braunstahl. De contactpersonen hebben als taak het signaleren van pestsituaties, een luisterend oor te zijn voor leerlingen en leerkrachten, het meewerken aan de oplossing van het probleem en het bewaken van de procedures.

Scholen Met Succes

Wij vinden het als organisatie heel belangrijk hoe ouders, leerlingen en teamleden tegen onze school aankijken. Wat vinden zij van de kwaliteit, van de organisatie, van de communicatie en welke verbeterpunten zien zij?
Wij nemen iedere vier jaar een enquête af met de organisatie Scholen Met Succes. De enquête is in 2017 wederom afgenomen. In de twee bijlagen leest u wat ouders en leerlingen in 2017 van  onze school vinden.  De leerlingen geven de school een 8,9 (landelijk 8,1), ouders geven een 8,3 (landelijk 7,6) en het personeel geeft het werk een 8,6 (landelijk 7,6). Mooie cijfers vinden wij. Dat willen wij graag zo houden. Hebt u iets waarmee u zit: wacht er niet mee tot de enquête maar stel u vraag aan de leerkracht, de coördinator of de directie.

Tot slot: heeft u een probleem of klacht, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Het reglement dat hoort bij de klachtenregeling vindt u onder de klachtenregeling.

 

Download